S3MTilesLayer图层设置透明度

0 投票
webgl开发中,怎么设置S3MTilesLayer图层的透明度。
12月 21, 2017 分类:  1602次浏览 | 用户: tlsuk (8 分)

1个回答

0 投票

您好,通过设置S3M图层的style3D即可设置透明。例如:

var style3D = new Cesium.Style3D();
var color = new Cesium.Color(1.0, 1.0, 1.0, 0.5);
style3D.fillForeColor = color;
S3MTilesLayer.style3D = style3D;

上例中,color的四个值分别代表RGBA。 

12月 21, 2017 用户: 张阳名 登峰造极 (5,560 分)
你好,我想问一下webgl开发中如何设置对象选择风格呢
...