web3d 坡度分析清除结果无效及鼠标事件冲突

0 投票

http://support.supermap.com.cn:8090/webgl/examples/editor.html#terrainSlopeAnalysis

此处清除分析结果,没有什么效果。

    slope.CoverageArea = null;
    viewer.scene.globe.SlopeSetting = {
        slopeSetting: slope,
        analysisMode: Cesium.HypsometricSettingEnum.AnalysisRegionMode.ARM_NONE
    };
    handlerPolygon.polygon.show = false;
    handlerPolygon.polyline.show = false;

此外。这里添加的鼠标事件和Handler的左键、右键事件冲突,并且左键、右键事件使用。

    //移除注册事件
    var handler = new Cesium.ScreenSpaceEventHandler(scene.canvas);
    if (handler) {
        handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
        handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_DOUBLE_CLICK);
        handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.MOUSE_MOVE);
        handler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.RIGHT_CLICK);

        viewer.screenSpaceEventHandler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_CLICK);
        viewer.screenSpaceEventHandler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.LEFT_DOUBLE_CLICK);
        viewer.screenSpaceEventHandler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.MOUSE_MOVE);
        viewer.screenSpaceEventHandler.removeInputAction(Cesium.ScreenSpaceEventType.RIGHT_CLICK);
    }

也清除不掉。

6月 4, 2020 分类:  125次浏览 | 用户: defineconst 初出茅庐 (28 分)

1个回答

0 投票
您好,我这里看了一下清除分析结果是有效的。以及您鼠标事件有什么报错信息么?
6月 5, 2020 用户: 三次鱼疯啦 名扬四海 (2,280 分)
偶尔会清除无效。地图上任有绘制的多边形边框。

这个事件可以清除吗?
偶尔会清楚无效?清楚无效时是否有什么报错信息?
...