WEBGL构建隐藏失败

0 投票
for(var i = 0,j = slayers.length;i < j;i++){
            slayers[i].bReleaseColor = false;
            var ids = slayers[i].getSelection();
            if(ids.length>0){
                console.log(ids);
                slayers[i].setObjsVisible(ids, false);
            }
        }

代码哪里有问题?
10月 25, 2017 分类:  268次浏览 | 用户: 王大锤 牛刀小试 (204 分)
修改于 10月 25, 2017 用户:王大锤

1个回答

0 投票
 
已采纳
这个具体是在实现什么情况下出的问题  slayers是什么?
10月 26, 2017 用户: 匿名
采纳于 10月 26, 2017 用户:王大锤
已经解决了
...